Beszámoló

Letöltés pdf formátumban

ITT-OTT TALÁLKOZÓ – 2012. augusztus 11-18
Reménység Tava, Lake Hope State Park, Ohio

Somogyi Balázs
(Cheshire, CT)

Fontos fejlemény el őzte meg a 2012-es ITTOTT Találkozót. Közösségünk elnyerte a „Magyar Örökség Díj”-at. A Magyar Baráti Közösség megbízásából, Ludányi András vette át a kitüntetést a Magyar Tudományos Akadémia nagytermében rendezett ünnepségen. Voltaképpen nem volt meglep ő, hogy a Találkozó mintegy kétszáz résztvev őt csalogatott el a Reménység Tó partjához. A résztvev ők az Amerikai Egyesült Államok számos vidékér ől érkeztek, amíg Magyarország és a Felvidék szolgáltatta a tengerentúlról érkezettek zömét. Mindannyiunk örömére, ez alkalommal is reménykelt ően jelent ős volt az ifjúság részvétele.

Találkozónk els ő napjának eseményei emlékezetesek maradnak mindannyiunk számára. Trufán Áron Chicago-i református lelkész tartotta a nyitó „Istenszolgálat”- ot. Összefogásra, egymás megértésére és eltűrésére buzdított bennünket a Tiszteletes Úr.

Kovalszki Péter gondnok köszöntését követ ően, egyedülállóan nagy jelent őségű, megható eseménynek lehettünk tanúi. Valóban felemel ő volt az ötvennégy magyarból álló csoport bevonulása. Horváth János, a Magyar Parlament Korelnöke köszöntötte a csapatot, a magyar nemzet és magyar állam nevében. Meghatározóan fontosnak tekinthet ő az a tény, hogy ezek az „új” magyarok az ITTOTT Konferencia keretében nyerték el állampolgárságuk igazolását. Bencsik Zita, a New York-i Magyar konzulátus vezet ő-konzulja irányította az eskütétellel járó formaságokat.

Jó hangulatú pezsg ős koccintás követte a beiktatási ünnepélyt.

Erdélyi Géza Felvidéki magyar püspök „Magyarok és szlovákok” címmel tartott beszámolót. Elgondolkoztató volt a Püspök Úr mondanivalója: felhívta figyelmünket arra is, hogy nemcsak a magyarok szenvednek „trianoni komplexus”-ban, hanem a szlovákok is.

Aznap este meghallgattuk Kopár István tengerészkapitányt, aki filmmel illusztrált el őadásában beszámolt arról a valóban tiszteletreméltó pályafutásról, amelynek keretében körbevitorlázta a földet, és hajómértékét tekintve, világrekord sebességet állított be.

Ludányi András ismét Cseh Tibor munkásságával foglalkozott, kiemelve Tibor cserkészetet és közösséget érint ő teljesítményeit. Cseh Tibor mindenre-odafigyel ő gondosságot tanúsított és a min őségi cserkészmunka elkötelezett híve volt.

Horváth János Korelnök Úr arról szólt, hogy a „H őkölés népe magára talál.” János Bátyánk szavaiból az derült ki, hogy ez a folyamat inkább reménynek, mint egy már megvalósított valóságnak számít. Az üzenet valóban fontos és megfontolandó: elérkezett az ideje annak, hogy a „h őkölés népe” következetesen magára találjon. Esti filmbemutató keretében láttuk a „A halálba táncoltatott lány”-t. A játékfilmbe ágyazott történet jelent őségét az alkotás zenei tartalma és Zsuráfszky Zoltán koreográfiája tették els ősorban emlékezetessé.
Juhász Hajnalka, Budapesten működ ő nemzetközi jogász, az új magyar nemzetpolitikai stratégiáról és annak nemzetközi összefüggéseir ől tartott értékes beszámolót. Kiemelte annak jelent őségét, hogy a magyarországi hivatalos nemzetpolitika nagy jelent őséget tulajdonít a szórványban él ő magyarsággal fenntartott folyamatos dialógusnak és kölcsönös együttműködésnek.

Második el őadásában, Erdélyi Géza vázolta a felvidéki magyar régió általános helyzetét a „ma” és a „közelmúlt” valóságában. A Püspök Úr nem körtönfalazott a magyarság állapotát illet ően, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy minden felvidéki magyar próbálkozás arra irányul, hogy a fennmaradás lehet őségét el ősegítse, és véleménye szerint, az egyház szerepe is meghatározóan fontos ebben a folyamatban.

A Felvidék képezte az ITT-OTT Konferencia tematikai gerincét 2012-ben, Mécs Éva irodalmi összeállítása, ,,Lélekben Felvidéken” is szervesen kapcsolódott e tárgykörhöz.
Bencsik Zita New York-i vezet ő konzul az állampolgárság felújításának és megszerzésének módszereir ől tartott hasznos és gyakorlati szempontokat meghatározó beszámolót. Zita a „konzuli” kabinban működött a hét folyamán és tiszteletreméltó eredményességgel, jó kedvvel és kitartó következetességgel végezte feladatát az állampolgársági ügyintézés lebonyolításában. Az „ügyfelek” nagy számban látogatták meg Zitát a „konzuli kabin”- ban, és szinte egymásnak adták a kilincset.
Zita megérdemel minden elismerést: nagyon hálásak vagyunk töretlenül magas színvonalú, áldozatos munkásságáért.

Budapestr ől látogatott el közénk Sebestyén József, Kós Károly díjas építész, műemlékvédelmi szakmérnök, aki els ősorban az országhatáron túl található műemlékek, templomok és kastélyok felújításáról szólt. Ennek a sok er őfeszítést és tetemes anyagi befektetést igényl ő folyamata csökken ő tendenciát mutatott az elmúlt évek folyamán, bár, szerencsére, a jelenlegi kilátások bíztatóbbakká alakultak. Egy magas igénnyel és intelligenciával összeállított „vándor-kiállítást" is láthattunk Sebestyén József jóvoltából.

Szerdán megérkezett a „Gyanta” Népzene Együttes Kanadából. A csoport, Ifj. Magyar Kálmán irányítása alatt szinte azonnal bizonyított, és nagy sikerrel és lelkesedéssel biztosította piknikünk megfelel ő zenei hátterét. Az MBK Piknik ez évben is sikeresnek bizonyult: baráti légkör, jó étvágy és jó hangulat jellemezték azt.

Az ifjúsági csoport, Mécs Éva, Horváth János, Krémer Sándor, és Gödölley Dódi „művészi” részvételei megnyerték a résztvev ők tetszését, és kiemelked ően szórakoztató volt a „divatbemutató” Mezey Mária irányítása alatt. A műsorvezet ői feladatot Somogyi Balázs látta el.

A műsorzáró közös éneklés a tábortűz körül felejthetetlen marad sokunk számára.

A kés ő esti palacsinta- és lángos sütés, és azok jóízű „eredményeinek” „kiértékelése” és meghökkent ően gyors eltüntetése ismét népszerű közösségi eseményeknek bizonyultak. Hálával tartozunk mindezért a fáradhatatlan hölgy-brigádnak – Erikának, Hajnalnak, Zoránnak és a többieknek, valamint a jókedvűen megállíthatatlan „palacsinta-gyártónak,” Megyeri Józsefnek.

Molnár Csilla irányította a Pavlish Bernadett Könyvklub megbeszélését. Gellérd Judit, lelkész, orvos és zenész „Ahol leoldom saruimat” című munkája képezte a beszélgetés tárgyát. Gellérd Judit számos utazási élményét tartalmazza a könyv. Csodálatos az a visszatér ő felfedezés, amely Juditot állandóan Erdélyre emlékezteti a világ minden táján, legyen az India vagy Dél-Amerika.

Somogyi Balázs az ifjúság szerepér ől szólt a magyar irodalomban és Molnár Ferenc („Pál utcai fiuk”), Móricz Zsigmond („Légy jó mindhalálig”), Karinthy Frigyes („Tanár úr kérem.”) és Tamási Áron („Ábel a rengetegben”) című munkáit ismertette vázlatosan.

A „Gyanta” Együttes koncertje szórakoztató és magas színvonalú volt. Magával ragadta a közönséget, tanított és szórakoztatott, és érté.kes ízelít őt adott a magyar népzene gazdag kincsestárából. Hatos Pál, a Balassi Intézet f őigazgatója számos utazási nehézség és késések sorozata után jutott el az ITT-OTT-ra, de érdemes volt  őt megvárni. A magyar kultúra és magyar jöv ő összefüggéseir ől szólt és hangsúlyozta a kultúra fennmaradásának jöv őformáló fontosságát és jelent őségét. Hatos Pál els őrendű el őadó, akinek mondanivalóját meggy őz ő vonalvezetés és logika jellemezték.

Hódi Ágota divattervez ő jóvoltából színes és tudattágító bemutatót láttunk a honfoglalási kor magyar n ői és férfi viseleteib ől. Kossuth Lajos üzenetét tolmácsolta az angol nyelvű műsor, amely mondanivalójában Kossuth Lajos amerikai útját illusztrálta. Az Ohio Humanities Council anyagi támogatást biztosított a próbálkozásnak és a „színdarab” több Ohio-i városban is bemutatásra kerül.

A legfiatalabb „ITT-OTT”-osok ez évben is kiválóan szerepeltek Simon Éva szakszerűen odaadó irányítása alatt. A kicsik magabiztosak voltak, talán még jobban, mint az elmúlt években.

Ez évben is sor került a népszerű „Ki mit Tud?” programra. Citera szólókat hallhattunk, és élveztük Krémer Sándor és Gödölley Dódi szórakoztató visszaemlékezéseit.
Az ifjúsági csoport, a szokásnak megfelel ően, önálló programokat szervezett. Megtartották a már szinte elvárt „röplabda bajnokságot,” és kirándulásokon, tábortűzi összejöveteleken vettek részt. Élvezték egymás társaságát és nyilvánvalóan nagyon jól szórakoztak.

Bártfay Artúr irányította az angol nyelvű programot. Beszámolókat tartott és szervezett, többek között az amerikai magyar egyházak történetér ől, Kossuth Lajos történelmi hagyatékáról, Ernie Kovácsról, és az amerikai magyar tapasztalat tárgyköreib ől. Bártfay Artúr mellett, Ludányi-Stiles Csilla és Ludányi András is hozzájárultak a program sikeréhez.
Biztató hangulatban zajlott le a Magyar Baráti Közösség Közgyűlése, annak ellenére, hogy ügyes-bajos, és szerencsére, nem megoldhatatlan problémáinkkal is szembenéztünk. Az ifjúság nevelése és megtartása továbbra is kiemelked ően fontos feladatnak számít. A közgyűlés meger ősítette a Tanács által megtett jelöléseket a megüredesed ő tanácsi pozíciókat illet ően. Külön örömünkre szolgál az a tény, hogy 2013-ban ismét az újjáépített Lodge-ban rendezhetjük meg Találkozónkat.

Lelkesít ően jó hangulatú volt a „Táncház” ez évben is. A „táncosok” lelkes részvétele és a „Gyanta” muzsikája nagyon fontos tényez őknek bizonyultak; Magyar Kálmánék ismét kitettek magukért.

Hagyományainknak megfelel ően, az Ifjúsági Bizottság „szolgált” a hétzáró Istenszolgálaton, és Kovalszki Péter búcsúszavaival zárult a 2012-es ITT-OTT Találkozó.
Közösségünk ez évben is, eredményes, felemel ően hangulatos, és tapasztalatokban gazdag hetet töltött el a Reménység Tavánál. Meger ősödtünk abban a meggy őz ődésben, hogy JÖVÕNKET csak közösen ,,EGYÜTT” építhetjük, és joggal bízhatunk abban, hogy igyekezetünk továbbra is eredményes marad.

A Magyar Baráti Közösség 2013-es Találkozóját, augusztus 10 és 17 között rendezi meg, természetesen ismét, a Reménység Tavánál.

Arra kérünk mindanyiotokat, hogy további kép és egyéb információ ügyében, látogassátok meg honlapunkat a www.ittott. org címen. Találkozónk el őadásainak anyaga videó formában megtalálható a www.youtube.com/ittottmbk címen. Nyomtatott formában, évi Kalendáriumunkban is megjelenik. A kiadvány megrendelésére minden érdekl őd ő számára, lehet őséget biztosítunk a közeljöv őben.