Beszámoló

Letöltés pdf formátumban

A Vajdaság - Tegnap, Ma, Holnap

Kovalszki Péter (Shelby Township, MI)

Mint tudjátok, idestova második esztendeje közösségünk augusztusi Itt-Ott találkozójának témáját-tartalmát kettős szempont alapján szer vezzük – a vezérgondolat-eszme és a választott, be-muta tás ra kerülő kárpát medencei régió koordináta rendszerében.

Az idén, 2013-ban megrendezésre került találkozónk esetében az egységes Vajdaság-téma képviselte mindkettőt. Ez volt taná csunk döntése, ezzel is elismerve és megtisztelve vajdasági származású barátainkat, kik közösségünknek egyik igen értékes, hűséges, áldozatkész és aktív csoportját képezik. Persze, az ehhez fűződő rendezvények mellett egyéb témák is megjelentek, s vajdasági fog lal kozásaink jól beleillettek azon tágabb nemzetpolitikai gondo latkörbe, mely már két éve jellemzi találkozóinkat.

Ez a választás összhangban volt hetünk egyéb eseményeivel is, hiszen vajdasági barátaink is részesei voltak az új magyar állampolgárok avatásának, személyes sorsuk is a kétszeresen szór vány- diaszpóra állapo tában alakult – a vajdasági-szerbiai és majd az amerikai világban, ők is elkötelezetten fgyelnek otthonmaradt nemzettársaik sorsára, tevőlegesen igyekeznek annak alakulá sában, jobbításában részt venni – messze túlme nő en a Lake Hope-i találko zók szervezésén. Így tudósítanak a vajdasági világ eseményeiről, vajdasági diá kok számára ösztöndíjakat létesítenek és juttatnak el, lobbiznak sor suk, szabadságjogaik megőrzésénekkiterjesztésének érdekében, rendezvé nyeink re vendégelőadókat hívnak meg és támogatnak, ame rikai magyar közösségek körbelátogatását szervezik meg számuk ra.

Vendégelőadónk, a vajdasági Matuska Márton előadása me l lett hal lot tunk a vajdasági magyar irodalom történetéről, meghallgattuk egy vajdasági cserkészvezető beszámolóját, a kisoroszi tájház tevékenységéről és az aracsi romtemplomról is láttunk vetített előadást Megyeri József barátunk jóvoltából, és kerekasztalbeszélgetést is szerveztünk e témában. Kis vajdasági csoportunk végül vacsorán látta vendégül találkozónk résztvevőit. Mindezekről olvashattok, képeket, videofelvételeket láthattok még naptárunkban és multimédiás honlapjainkon. Úgy érezzük, e találkozónkon sikerült az érdeklődést, törődést vajdasági testvéreink iránt fenntartani, ennek pedig majd, a jövőben, újabb, gyakorlati hasznú jövedékeit is kivitelezni tervezzük.