1956 Forradalom

Csapó Endre: Október 23.

Évszám nem kell ehhez a dátumhoz többé, amíg magyar lesz a földön. A nap, amit így jelölünk, lelkünkbe égett, és felsorakozott a többi nagy magyar napok közé — érdeme szerint és jelentôsége révén talán a legnagyobbnak. A nap tíz napon át fénylett és világosságot hozott a földre. A Nap és a csóvaként követô fényes napok fent ragyognak az emberi történelem egén, és ha majd a földi ember újra az égre emeli tekintetét, olvashatja az örök törvényt: Nem lehet véteni a Természet ellen!
Forradalom volt, mert népelnyomó, korrupt és reakciós kormányzatot söpört el!

Szabadságharc volt, mert idegen megszálló hadosztályok ellen vette fel a harcot!

Nemzeti felkelés volt: része volt benne minden magyarnak!

Szent harc volt: a szabadság oltárán — vétkezni is fiatal — fiúk és lányok áldozták fel reménydús életüket!

Nagy nap volt: megrázta a széles világot!

Csodákkal teli nap volt: forradalmi tisztaságában és mértékletességében példa nélkül álló, leszámolásában is emberséges! Szíveket megnyitó, lelket derítô nagy nap volt! A véres romokból új országot építô szándékok töltötték el az egész nemzetet. Égôszemû diákok reformokat foglaltak „pontokba”. Reformokat, amikbôl merôben új emberi életformák körvonalai villantak elô, felmutatva a harmadik utat, ahova majd még visszatér az emberiség újabb csalódások után. Proletársorsra vetett munkásfiatalok lefegyverezték az ô nevükkel visszaélô hatalom erôszakszerveit, és megszégyenítették az Európafelezô potsdami világuralom egyik nagyhatalmát.

A pesti strácok színvallásra kényszerítették és leleplezték a nyugati világ álságos politikáját.

Diadalmas nagy nap volt!

A szabadság eszméi maradéktalan és visszavonhatatlan gyôzelmet arattak akkor magyar földön. Szellemi kisugárzásai áttörték a kis ország határait, és lázba hozták nagy országok népes fôvárosait.

Magyar szívek felhevült dobogása új ütemet adott a világnak.

A zsarnokság világámító kulisszái lehullottak, és véglegesen kijózanodott a látványtól a marxista mákonytól elkábított nyugati munkásság is. Nem volt a világtörténelemnek mégegy olyan napja, amikor a földkerekség egésze egyetlen városra összpontosította figyelmét.

A világ közvéleményének együttérzése ellenére a nemzetközi politika nemtámogatta a magyar függetlenségi törekvéseket, de a nagy nap eredményeként megállt az ellenség térhódítása. Október 23-a minden kegyetlen megtorlás ellenére megakadályozta országunk és országok szándékolt beolvasztását a szovjet köztársaságok sorába.

Most már tudjuk, hogy október 23-án indult el az a történelmi folyamat, amelynek során elakadt a világ további bolsevizásása, és megindult a Nagy Terv szétmállása. Jó lenne, ha tudná minden magyar, hogy Október Huszonharmadika történelemformáló nap volt. És jó lenne, ha azt is megjegyezné minden magyar, hogy akkor volt igazán egy a nemzet! Ebben rejlik a magyar felemelkedés nagy titka!


comments powered by Disqus